Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mateusz Srokowski

Mateusz Srokowski

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: 84, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/4/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
24 Zapadnięcie kostki brukowej w ul. 11 Listopada w Mieszkowicach interpelacja 2020-10-29 2020-12-10
27 Zwolnienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią. interpelacja 2021-03-03 2021-03-17
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach: a/ przedstawienie projektu uchwały II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:36:37 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 14:56:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2018-12-21 15:01:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:18:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:23:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:25:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:28:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłki w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2018-12-21 15:42:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2018-12-21 15:50:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2018-12-21 15:52:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:10:11 Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:30:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:34:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:36:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2018 roku. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:39:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:41:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:43:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:45:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:48:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:08:32 Przyjęcie zmian do porządku obrad. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:55:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 13:39:50 Przyjęcie zmian do porządku obrad. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 13:06:33 Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 14:30:52 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 14:35:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-03-14 15:09:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:13:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:17:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieszkowice”. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:21:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-03-14 15:23:52 Ustanownienie uchwały rady w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:26:22 Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:32:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:34:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mieszkowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:38:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:45:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Mieszkowice. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:53:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-03-14 14:33:02 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-04-18 13:03:35 Przyjęcie zmian do porządku obrad. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:05:43 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:46:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:47:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:49:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mieszkowice na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródłaogrzewania na terenie Gminy Mieszkowice. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-04-18 13:52:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:54:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:55:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:57:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-04-18 14:02:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:45:40 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:44:30 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022" VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 13:12:12 Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:10:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:19:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:23:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-09-12 15:59:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:03:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:12:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:14:27 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:15:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:18:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Mieszkowice. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:19:58 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu samorzadowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:21:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:05:07 Przyjęcie zmian do porządku obrad. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:08:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 13:23:23 Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:43:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:45:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:46:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:49:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:50:32 Ustanowienie uchwały rady o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 16:01:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-11-07 15:41:58 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:19:29 Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:10:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:42:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:58:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:00:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2019/2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:03:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej – świetlicy środowiskowej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:04:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:07:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:10:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:12:30 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:15:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:11:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:17:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:23:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nabycia przez Gminę Mieszkowice praw własności do nieruchomości. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 14:59:41 Wniosek Nr 1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:12:33 Wniosek Nr 2 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:21:47 Wniosek Nr 3 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:31:06 Wniosek Nr 4 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:41:12 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:07:00 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:09:50 Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:56:04 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:06:19 Wniosek komisji rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:15:17 Wniosek o usunięcie punktu 7 z obrad sesji X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2020-01-23 13:04:58 Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:38:23 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:42:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:39:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:43:48 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:45:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2019 roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:47:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2020 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:48:46 Ustanowienie uchwały trady w sprawie planu pracy Komiisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2020 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:59:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Burmistrza Mieszkowic. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 14:01:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie realizacji zadania przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki w Szczecinie programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieszkowice. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 13:05:07 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:14:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2020 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:17:18 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:19:34 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieszkowice na lata 2020 -2022. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:22:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2020-03-12 14:52:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:54:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2020-03-12 14:57:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2020-03-12 13:22:01 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:59:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2020-03-12 15:00:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 15:01:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:12:29 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 15:17:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia pomocy fnansowej dla Gminy Moryń w 2020 r. z przeznaczeniem na budowę stacji meteorologicznej. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:38:50 Wniosek formalny o zdjęcie z porzadku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:08:24 Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:19:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:21:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:23:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2020-10-29 13:25:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2020-10-29 13:16:17 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:03:11 Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:37:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:41:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2021 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:43:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2021 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:44:46 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2021 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:46:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:51:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 14:03:39 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XII/116/2020 r. z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:36:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 14:06:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2020- 2024”. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:34:26 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:40:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:42:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021- 2030. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:45:12 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:48:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:49:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2021 – 2025”. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:51:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Mieszkowice za rok 2021. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:58:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Mieszkowice. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2021-03-25 14:10:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 14:12:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 14:15:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia leczenia COVID-19 w Polsce przez polskie władze. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 14:19:08 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2021-06-10 13:05:56 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 13:06:42 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 14:20:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-01 12:19:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-01 12:20:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za