Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Lech Maksymowicz

Lech Maksymowicz

Radny

Okręg: 10, zdobyte głosy: 82, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa stała Uchwała Nr II/8/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach: a/ przedstawienie projektu uchwały II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:36:37 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 14:56:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:01:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:18:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:23:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:25:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:28:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłki w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:42:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:50:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:52:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:10:11 Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:30:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:34:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:36:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2018 roku. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:39:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:41:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:43:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:45:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:48:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:08:32 Przyjęcie zmian do porządku obrad. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:55:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 13:39:50 Przyjęcie zmian do porządku obrad. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 13:06:33 Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 14:30:52 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-03-14 14:35:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:09:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:13:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:17:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieszkowice”. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:21:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:23:52 Ustanownienie uchwały rady w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:26:22 Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:32:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:34:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mieszkowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:38:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:45:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Mieszkowice. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:53:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 14:33:02 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:03:35 Przyjęcie zmian do porządku obrad. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:05:43 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:46:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:47:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:49:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mieszkowice na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródłaogrzewania na terenie Gminy Mieszkowice. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:52:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:54:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:55:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:57:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:02:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:45:40 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:44:30 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022" VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 13:07:51 Przyjęcie zmian do porządku obrad VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 13:28:43 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 14:50:14 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 15:27:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 15:34:27 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 15:36:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:01:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:06:12 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:11:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice” VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:12:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice” VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-06-13 16:16:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice” VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:22:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku pracowników obsługi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:29:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:32:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Czelinie VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:34:53 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:38:39 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-06-13 16:42:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:44:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Mieszkowice VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:45:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:48:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Troszynie, Kłosowie i Zielinie VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:08:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:05:30 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 13:12:12 Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:10:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:19:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:23:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-09-12 15:59:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-09-12 16:03:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:12:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:14:27 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:15:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:18:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Mieszkowice. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:19:58 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu samorzadowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:21:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:05:07 Przyjęcie zmian do porządku obrad. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:08:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 13:23:23 Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:43:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:45:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:46:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:49:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:50:32 Ustanowienie uchwały rady o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 16:01:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-11-07 15:41:58 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:19:29 Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:10:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:42:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:58:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:00:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2019/2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:03:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej – świetlicy środowiskowej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:04:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:07:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:10:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:12:30 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:15:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:11:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:17:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:23:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nabycia przez Gminę Mieszkowice praw własności do nieruchomości. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 14:59:41 Wniosek Nr 1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:12:33 Wniosek Nr 2 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:21:47 Wniosek Nr 3 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-12-19 15:31:06 Wniosek Nr 4 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-12-19 15:41:12 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:07:00 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:09:50 Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:56:04 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:06:19 Wniosek komisji rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:15:17 Wniosek o usunięcie punktu 7 z obrad sesji X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:04:58 Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:38:23 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:42:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:39:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:43:48 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:45:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2019 roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:47:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2020 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:48:46 Ustanowienie uchwały trady w sprawie planu pracy Komiisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2020 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:59:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Burmistrza Mieszkowic. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 14:01:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie realizacji zadania przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki w Szczecinie programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieszkowice. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 13:07:32 Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 14:10:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:00:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:05:43 Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:06:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:27:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2020 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:31:52 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę X/89/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2020- 2028. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:33:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 8 przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2020-06-10 15:39:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2020". XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:42:39 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:45:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:47:34 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji " Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok". XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:49:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:52:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:55:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 13:16:54 Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:07:14 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:09:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:50:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2020/2021. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:06:17 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:08:50 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:46:43 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:08:24 Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:19:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:21:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:23:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:25:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:16:17 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-11-24 10:20:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:02:35 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:05:43 Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:06:36 Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:32:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 14:35:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2021. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:00:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021- 2030. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:03:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2021 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:05:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Mieszkowice. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:08:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2021 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:11:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:12:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2021-2024. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:16:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mieszkowice. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 14:34:39 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2021 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:27:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 14:59:31 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2030. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:04:42 Głosowanie nad porządkiem sesji wraz z wprowadzoną zmianą. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:03:11 Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:37:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:41:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2021 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:43:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2021 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:44:46 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2021 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:46:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:51:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 14:03:39 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XII/116/2020 r. z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:36:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 14:06:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2020- 2024”. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-02-11 13:34:26 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:10:44 Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:50:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:51:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:52:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:53:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok”. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:54:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mieszkowicach przy ul, Moryńskiej 7. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2021-04-21 13:56:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2021 – 2024. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:06:18 Wniosek o usunięcie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mieszkowicach przy ul, Moryńskiej 7. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:47:37 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 13:05:56 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 13:06:42 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 14:20:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:09:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2020 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:14:23 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2020 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:15:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2020 rok. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:32:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:34:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:35:19 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Starych Łysogórkach i Troszynie. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:36:46 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:37:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Troszyn, gmina Mieszkowice. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:38:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchlas, gmina Mieszkowice. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:39:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stare Łysogórki, gmina Mieszkowice. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:40:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice za rok 2020. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:41:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:43:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2021-06-10 15:46:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Goszków, w działce nr 331/6 o pow. 0,3867 ha. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:47:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2021”. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:32:05 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 16:03:59 Głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z punktu 18 z porządku obrad XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-01 12:19:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-01 12:20:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-21 12:23:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za