Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mieszkowice

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr Uchwała Nr II/9/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

UCHWAŁA NR II/9/2018

RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

 

z dnia 29 listopada 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 10000, 1349, 1432) oraz § 46 ust. 1 Statutu Gminy Mieszkowice Rada Miejska w Mieszkowicach / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1744, z 2015 r. poz. 2716, z 2016 r. poz. 2988, z 2017 r. poz. 3136 oraz z 2018 r. poz. 5179/ Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

§1. Powołuje się stałą komisję Rady Miejskiej w Mieszkowicach pod nazwą „Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej” zwaną dalej „ Komisją”

§2. Do zakresu właściwości rzeczowej Komisji należy opiniowanie spraw w zakresie:

1/ oświaty,

2/ kultury fizycznej,

3/ turystyki,

4/ opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

§ 3. Ustala się następujący skład osobowy komisji:

1/ Patryk Cywiński

2/ Bożena Dorywalska

3/ Wiesław Haniszewski

4/ Marzena Wiese

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/ 6/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zbigniew Kmiecik

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 46 pkt 1 i 2 Statutu Gminy Mieszkowice Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej jest stałą komisją, w związku z powyższym zachodzi potrzeba jej powołania w nowej kadencji określając jej skład i zakres działania.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Patryk Cywiński członek
Bożena Dorywalska 0przewodniczący
Wiesław Haniszewski członek
Marzena Wiese członek