Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mieszkowice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bożena Nowak

Bożena Nowak

Wiceprzewodniczący

Okręg: 6, zdobyte głosy: 96, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

INFORMACJA WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
PANI BOŻENA NOWAK

PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDĄ ŚRODĘ TYGODNIA
W GODZINACH OD 14.30 DO 15.30

W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH,
UL. F. CHOPINA 1, POKÓJ NR 18.

 

tel. 603 784 191

 

przyjęcia interesantów wstrzymane do odwołania

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa stała Uchwała Nr II/8/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach: a/ przedstawienie projektu uchwały II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:36:37 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 14:56:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:01:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:18:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:23:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:25:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:28:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłki w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:42:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:50:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:52:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:10:11 Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:30:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:34:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:36:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2018 roku. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:39:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:41:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:43:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:45:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:48:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:08:32 Przyjęcie zmian do porządku obrad. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:55:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:03:35 Przyjęcie zmian do porządku obrad. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:05:43 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:46:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:47:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:49:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mieszkowice na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródłaogrzewania na terenie Gminy Mieszkowice. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:52:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:54:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:55:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:57:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:02:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:45:40 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:44:30 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022" VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:05:07 Przyjęcie zmian do porządku obrad. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:08:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 13:23:23 Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:43:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:45:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:46:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:49:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:50:32 Ustanowienie uchwały rady o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 16:01:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-11-07 15:41:58 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:19:29 Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:10:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:42:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:58:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:00:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2019/2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:03:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej – świetlicy środowiskowej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:04:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:07:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:10:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:12:30 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:15:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:11:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:17:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:23:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nabycia przez Gminę Mieszkowice praw własności do nieruchomości. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 14:59:41 Wniosek Nr 1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:12:33 Wniosek Nr 2 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:21:47 Wniosek Nr 3 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:31:06 Wniosek Nr 4 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:41:12 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:07:00 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:09:50 Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:56:04 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:06:19 Wniosek komisji rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:15:17 Wniosek o usunięcie punktu 7 z obrad sesji X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2020-01-23 13:04:58 Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:38:23 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:42:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:39:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:43:48 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:45:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2019 roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:47:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2020 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:48:46 Ustanowienie uchwały trady w sprawie planu pracy Komiisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2020 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:59:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Burmistrza Mieszkowic. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 14:01:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie realizacji zadania przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki w Szczecinie programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieszkowice. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 13:05:07 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:14:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2020 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:17:18 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:19:34 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieszkowice na lata 2020 -2022. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:22:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:52:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:54:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:57:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 13:22:01 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:59:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 15:00:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 15:01:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:12:29 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 15:17:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia pomocy fnansowej dla Gminy Moryń w 2020 r. z przeznaczeniem na budowę stacji meteorologicznej. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:38:50 Wniosek formalny o zdjęcie z porzadku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:08:24 Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:19:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:21:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:23:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:25:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:16:17 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:10:44 Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:50:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:51:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:52:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:53:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok”. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:54:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mieszkowicach przy ul, Moryńskiej 7. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:56:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2021 – 2024. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:06:18 Wniosek o usunięcie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mieszkowicach przy ul, Moryńskiej 7. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2021-04-21 13:47:37 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 13:05:56 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 13:06:42 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 14:20:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:09:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2020 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:14:23 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2020 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:15:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2020 rok. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:32:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:34:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:35:19 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Starych Łysogórkach i Troszynie. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:36:46 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:37:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Troszyn, gmina Mieszkowice. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:38:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchlas, gmina Mieszkowice. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:39:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stare Łysogórki, gmina Mieszkowice. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:40:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice za rok 2020. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:41:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:43:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:46:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Goszków, w działce nr 331/6 o pow. 0,3867 ha. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:47:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2021”. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:32:05 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 16:03:59 Głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z punktu 18 z porządku obrad XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-01 12:19:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-01 12:20:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-21 12:23:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 13:07:55 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 14:58:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2021-09-23 15:04:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2021/2022. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:05:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:07:22 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:08:49 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:03:50 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 14:50:02 Wniosek do uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:00:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2030 XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-10-28 14:00:52 Ustanowienie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:05:24 Ustanowienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2021 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:09:35 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:12:27 Ustanowienie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:22:47 Ustanowienie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:20:16 Ustanowienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. wstrzymał się
2021-12-22 12:03:08 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:07:49 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:43:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:45:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:46:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021-2030. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:00:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2030. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:25:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2022. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:43:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2022 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:44:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2021-2027. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:45:22 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:46:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:54:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:56:45 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:57:53 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:59:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 14:03:08 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na rok 2022 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 14:03:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:25:10 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:58:52 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2030. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:52:11 Wniosek do uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:05:56 Głosowanie nad porządkiem ze zmianą XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:07:35 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:40:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:49:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2022 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:56:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2022 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:59:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2022 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:04:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji o stwierdzeniu nieważności uchwał. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:08:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nikoli Tesli. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:13:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:14:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:58:24 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu do uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2022 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 roku. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:38:23 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 12:07:16 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 12:08:02 Głosowanie nad porządkiem ze zmianą. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 12:10:10 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:00:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-03-10 13:23:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:57:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:58:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu w piątki i soboty. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 14:01:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice na 2022 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 12:58:23 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu do uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:42:51 Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań o ustalenie prawa do dodatku osłonowego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:43:29 Głosowanie nad porządkiem obrad z przyjętym wnioskiem XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:55:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-05 12:05:38 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 12:06:08 Głosowanie nad porządkiem ze zmianą. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 12:34:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. przeciw
2022-04-05 12:51:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 - 2030. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. wstrzymał się
2022-04-05 13:34:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań o ustalenie prawa do dodatku osłonowego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:38:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:28:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieszkowice, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:24:14 Głosowanie nad wnioskiem radnego w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do realizacji powyższych zadań do kwoty 250 tyś. zł paragraf 1 pkt. 4. Wniosek dotyczy projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieszkowice, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-28 12:12:39 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 13:56:08 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 13:57:15 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:00:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/238/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 05.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieszkowice, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-04-28 14:04:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2022”. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:07:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok”. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:15:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia Skargi na Burmistrza Mieszkowic. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:17:48 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:21:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-07-15 12:37:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXXII nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. przeciw
2022-07-15 12:43:12 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 - 2030. XXXII nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. wstrzymał się
2022-07-15 12:47:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/253/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08.06.2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXXII nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-09-14 12:06:36 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 12:07:56 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:50:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-09-14 13:58:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:59:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:02:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:04:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:06:53 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych wraz z opiniami związków zawodowych. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:08:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:22:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2022/2023. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:25:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:27:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:30:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-09-14 14:40:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice, na okres 10 lat. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:43:16 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia strażackiego w ramach projektu „ Mały Strażak” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielinie. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:55:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 -2033. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:19:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:27:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2033 XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:34:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:33:14 Przyjęcie autopoprawki do uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-11-22 12:08:25 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:49:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. przeciw
2022-11-22 12:52:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:55:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 13:05:03 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:48:11 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Oświaty do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-12-21 14:06:11 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:08:46 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:07:41 Głosowanie nad porządkiem z wprowadzoną zmianą. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:36:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2022-12-21 14:40:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2033. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2022-12-21 14:48:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023-2032 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:20:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2023. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-12-21 15:18:36 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2023. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:46:18 Autopoprawka do uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023-2032. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:03:53 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:06:34 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:05:35 Głosowanie nad porządkiem z wprowadzoną zmianą. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:50:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:56:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2023 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2022 r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:58:08 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2023 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2022 r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:59:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2023 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2022 r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:10:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Mieszkowic. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:12:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Mieszkowice. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:14:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:28:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:31:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:37:32 Ustanowienie uchwały rady zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:41:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:43:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:46:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:49:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:45:26 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 rok. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:54:16 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023-2032. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 12:08:50 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 12:10:45 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:38:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 rok. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:39:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2032. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:41:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2023”. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:58:15 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Mieszkowice-Gozdowice”. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 14:00:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mieszkowice do współpracy w ramach Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 14:01:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:46:05 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Mieszkowice-Gozdowice”. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 12:09:27 Głosowanie nad porządkiem po zmianach XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:57:16 Głosowanie nad wnioskiem w sprawie reasumpcji głosowania nad: autopoprawką Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Mieszkowice-Gozdowice”. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za