Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mieszkowice

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr Uchwała Nr II/8/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

UCHWAŁA NR II/8/2018

RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 29 listopada 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 10000, 1349, 1432) oraz § 46 ust. 1 Statutu Gminy Mieszkowice Rada Miejska w Mieszkowicach / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1744, z 2015 r. poz. 2716, z 2016 r. poz. 2988, z 2017 r. poz. 3136 oraz z 2018 r. poz. 5179/ Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się stałą komisję Rady Miejskiej w Mieszkowicach pod nazwą „Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa” zwaną dalej „ Komisją”

§2. Do zakresu właściwości rzeczowej Komisji należy opiniowanie spraw w zakresie:

1/ gospodarki finansowej,

2/ rozwoju gospodarczego,

3/ zagospodarowania przestrzennego,

4/ bezpieczeństwa i porządku publicznego,

5/ rolnictwa i ochrony środowiska.

§ 3. Ustala się następujący skład osobowy komisji:

1/ Grzegorz Kaczmarek

2/ Jan Czapliński

3/ Aleksander Kokiel

4/ Lech Maksymowicz

5/ Bożena Nowak

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/ 5/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejksiej w Mieszkowicach

Zbigniew Kmiecik

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 46 pkt 1 i 2 Statutu Gminy Mieszkowice Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa jest stałą komisją, w związku z powyższym zachodzi potrzeba jej powołania w nowej kadencji określając jej skład i zakres działania.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Czapliński członek
Grzegorz Kaczmarek 0przewodniczący
Aleksander Kokiel członek
Lech Maksymowicz członek
Bożena Nowak członek