Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mieszkowice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Henryk Domaradzki

Henryk Domaradzki

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 97

Status: powołany - 22.11.2018

Radny pełni dyżur w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala nr 19) 

w godz. 16.00 - 17.00 w dniach:

20.09.2023 r.

15.11.2023 r.

tel. 504 115 810

w przygotowaniu

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/4/2018 przewodniczący
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/5/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach: a/ przedstawienie projektu uchwały II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:36:37 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 14:56:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:01:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:18:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:23:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:25:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2018-12-21 15:28:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłki w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2018-12-21 15:42:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2018-12-21 15:50:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:52:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:10:11 Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:30:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:34:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:36:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2018 roku. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:39:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:41:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:43:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:45:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:48:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:08:32 Przyjęcie zmian do porządku obrad. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:55:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 13:39:50 Przyjęcie zmian do porządku obrad. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 13:06:33 Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 14:30:52 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 14:35:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:09:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:13:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:17:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieszkowice”. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:21:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:23:52 Ustanownienie uchwały rady w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:26:22 Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:32:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:34:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mieszkowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:38:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:45:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Mieszkowice. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:53:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-03-14 14:33:02 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:03:35 Przyjęcie zmian do porządku obrad. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:05:43 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:46:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:47:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:49:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mieszkowice na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródłaogrzewania na terenie Gminy Mieszkowice. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:52:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:54:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:55:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:57:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:02:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:45:40 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:44:30 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022" VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 13:07:51 Przyjęcie zmian do porządku obrad VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-06-13 13:28:43 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 14:50:14 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 15:27:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 15:34:27 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 15:36:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:01:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:06:12 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:11:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice” VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:12:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice” VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:16:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice” VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:22:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku pracowników obsługi Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:29:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:32:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Czelinie VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:34:53 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:38:39 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-06-13 16:42:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:44:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Mieszkowice VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:45:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:48:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Troszynie, Kłosowie i Zielinie VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:08:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-06-13 16:05:30 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:05:07 Przyjęcie zmian do porządku obrad. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:08:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 13:23:23 Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:43:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:45:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:46:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:49:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:50:32 Ustanowienie uchwały rady o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-11-07 16:01:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-11-07 15:41:58 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:19:29 Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:10:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:42:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:58:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:00:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2019/2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:03:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej – świetlicy środowiskowej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:04:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:07:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:10:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:12:30 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:15:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:11:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:17:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:23:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nabycia przez Gminę Mieszkowice praw własności do nieruchomości. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 14:59:41 Wniosek Nr 1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:12:33 Wniosek Nr 2 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:21:47 Wniosek Nr 3 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:31:06 Wniosek Nr 4 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-12-19 15:41:12 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:07:00 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:09:50 Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:56:04 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:06:19 Wniosek komisji rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:15:17 Wniosek o usunięcie punktu 7 z obrad sesji X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2020-01-23 13:04:58 Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:38:23 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:42:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:39:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:43:48 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:45:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2019 roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:47:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2020 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:48:46 Ustanowienie uchwały trady w sprawie planu pracy Komiisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2020 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 13:59:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Burmistrza Mieszkowic. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-01-23 14:01:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie realizacji zadania przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki w Szczecinie programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieszkowice. XI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 13:07:32 Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 14:10:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:00:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:05:43 Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:06:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:27:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2020 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:31:52 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę X/89/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2020- 2028. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:33:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 8 przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:39:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2020". XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:42:39 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:45:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:47:34 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji " Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok". XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:49:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:52:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-06-10 15:55:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:08:24 Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:19:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:21:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:23:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:25:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:16:17 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-11-24 10:20:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:02:35 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:05:43 Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:06:36 Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:32:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 14:35:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2021. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:00:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021- 2030. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:03:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2021 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:05:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Mieszkowice. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:08:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2021 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:11:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:12:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2021-2024. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:16:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mieszkowice. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 14:34:39 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2021 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:27:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 14:59:31 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2030. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:04:42 Głosowanie nad porządkiem sesji wraz z wprowadzoną zmianą. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:05:46 Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:40:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:42:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021- 2030. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:45:12 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:48:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:49:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2021 – 2025”. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:51:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Mieszkowice za rok 2021. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:58:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Mieszkowice. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2021-03-25 14:10:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 14:12:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 14:15:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia leczenia COVID-19 w Polsce przez polskie władze. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 14:19:08 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:10:44 Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:50:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:51:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:52:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:53:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok”. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:54:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mieszkowicach przy ul, Moryńskiej 7. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:56:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2021 – 2024. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-04-21 13:06:18 Wniosek o usunięcie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mieszkowicach przy ul, Moryńskiej 7. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2021-04-21 13:47:37 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 13:05:56 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 13:06:42 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 14:20:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:09:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2020 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:14:23 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2020 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:15:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2020 rok. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:32:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:34:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:35:19 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Starych Łysogórkach i Troszynie. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:36:46 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:37:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Troszyn, gmina Mieszkowice. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:38:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchlas, gmina Mieszkowice. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:39:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stare Łysogórki, gmina Mieszkowice. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:40:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice za rok 2020. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:41:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:43:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:46:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Goszków, w działce nr 331/6 o pow. 0,3867 ha. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:47:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2021”. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 15:32:05 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-06-10 16:03:59 Głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z punktu 18 z porządku obrad XXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2021-07-01 12:19:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-01 12:20:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-07-21 12:23:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021 - 2030. XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 13:07:55 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 14:58:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:04:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2021/2022. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:05:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:08:49 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:03:50 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 14:50:02 Wniosek do uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2021-09-23 15:00:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2030 XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-10-28 14:00:52 Ustanowienie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:05:24 Ustanowienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację w 2021 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:09:35 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:12:27 Ustanowienie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:22:47 Ustanowienie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-10-28 14:20:16 Ustanowienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2021-12-22 12:03:08 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:07:49 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:43:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:45:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:46:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021-2030. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:00:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2030. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:25:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2022. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:43:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2022 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:44:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2021-2027. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:45:22 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:46:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:54:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:56:45 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:57:53 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:59:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 14:03:08 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na rok 2022 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 14:03:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:25:10 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:58:52 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2030. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:52:11 Wniosek do uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:05:56 Głosowanie nad porządkiem ze zmianą XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:07:35 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:40:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:49:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2022 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:56:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2022 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:59:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2022 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:04:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji o stwierdzeniu nieważności uchwał. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:08:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nikoli Tesli. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:13:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:14:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:58:24 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu do uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2022 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 roku. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:38:23 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 12:07:16 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 12:08:02 Głosowanie nad porządkiem ze zmianą. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 12:10:10 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:00:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:23:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:57:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:58:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu w piątki i soboty. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 14:01:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice na 2022 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 12:58:23 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu do uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-03-10 13:42:51 Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań o ustalenie prawa do dodatku osłonowego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:43:29 Głosowanie nad porządkiem obrad z przyjętym wnioskiem XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-03-10 13:55:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2022-04-05 12:05:38 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 12:06:08 Głosowanie nad porządkiem ze zmianą. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 12:34:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 12:51:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 - 2030. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:34:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań o ustalenie prawa do dodatku osłonowego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:38:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:28:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieszkowice, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:24:14 Głosowanie nad wnioskiem radnego w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do realizacji powyższych zadań do kwoty 250 tyś. zł paragraf 1 pkt. 4. Wniosek dotyczy projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieszkowice, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-28 12:12:39 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 13:56:08 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 13:57:15 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:00:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/238/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 05.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieszkowice, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:04:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2022”. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:07:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok”. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:15:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia Skargi na Burmistrza Mieszkowic. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:17:48 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:21:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 12:06:00 Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 13:49:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 14:36:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2021 r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 14:42:35 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2021 r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 14:44:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2021 rok. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 15:27:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-06-08 15:48:40 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę XXVI/210/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 -2030. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2022-06-08 16:01:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-06-08 16:02:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 16:05:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 16:07:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 16:08:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 16:10:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mieszkowice na lata 2022 - 2026. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 16:14:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Starych Łysogórkach, Goszkowie i Kłosowie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 16:19:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w ramach projektu " Mały Strażak" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-06-08 16:22:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie dwóch ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-06-08 16:25:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/243/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2022”. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 15:09:17 Głosowanie nad wnioskiem komisji do zmian budżetu gminy w sprawie przygotowania ekspertyzy technicznej dla szkoły Podstawowej w Czelinie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 15:22:30 Głosowanie nad wnioskiem komisji do zmian budżetu gminy w sprawie udzielenia dotacji dla OSP na zakup ubrań nomex . XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 15:24:10 Głosowanie nad wnioskiem komisji do zmian budżetu gminy w sprawie udzielenia dotacji dla OSP na zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu „ Mały strażak”, XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 15:24:57 Głosowanie nad wnioskiem komisji do zmian budżetu gminy w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła w Troszynie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 15:26:00 Głosowanie nad wnioskiem komisji do zmian budżetu w sprawie budowy chodnika w Sołectwie Sitno. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 16:14:08 Autopoprawka do projektu uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Starych Łysogórkach, Goszkowie i Kłosowie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-06-08 15:54:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-07-15 12:37:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXXII nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-07-15 12:43:12 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 - 2030. XXXII nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-07-15 12:47:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/253/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 08.06.2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXXII nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-09-14 12:06:36 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 12:07:56 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:50:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:58:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:59:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:02:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:04:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:06:53 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych wraz z opiniami związków zawodowych. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:08:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:22:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2022/2023. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:25:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:27:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:30:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-09-14 14:40:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice, na okres 10 lat. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:43:16 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia strażackiego w ramach projektu „ Mały Strażak” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielinie. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:55:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 -2033. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:19:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:27:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2033 XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:34:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:33:14 Przyjęcie autopoprawki do uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-10-27 12:06:39 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-10-27 14:15:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-10-27 14:28:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-10-27 14:45:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. przeciw
2022-10-27 14:56:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2023 r. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-10-27 14:58:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-10-27 14:59:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-10-27 14:20:19 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 -2033. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-10-27 15:12:16 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mieszkowice porozumienia międzygminnego z Gminą Moryń i Gminą Boleszkowice. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-10-27 14:37:18 Głosowanie nad wnioskiem komisji budżetu do uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. przeciw
2022-10-27 14:51:05 Ponowne głosowanie nad wnioskiem komisji budżetu do uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. przeciw
2022-10-27 14:53:35 Ponowne głosowanie - Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXV sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. przeciw
2022-11-22 12:08:25 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:49:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:52:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:55:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 13:05:03 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:48:11 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Oświaty do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. przeciw
2023-01-26 12:03:53 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:06:34 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:05:35 Głosowanie nad porządkiem z wprowadzoną zmianą. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:50:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:56:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2023 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2022 r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:58:08 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2023 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2022 r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:59:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2023 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2022 r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:10:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Mieszkowic. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:12:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Mieszkowice. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:14:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:28:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:31:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:37:32 Ustanowienie uchwały rady zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:41:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:43:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:46:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 13:49:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:45:26 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 rok. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-01-26 12:54:16 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023-2032. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 12:08:50 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 12:10:45 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:38:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 rok. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:39:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2032. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:41:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2023”. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:58:15 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Mieszkowice-Gozdowice”. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 14:00:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mieszkowice do współpracy w ramach Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 14:01:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:46:05 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Mieszkowice-Gozdowice”. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 12:09:27 Głosowanie nad porządkiem po zmianach XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-03-23 13:57:16 Głosowanie nad wnioskiem w sprawie reasumpcji głosowania nad: autopoprawką Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Mieszkowice-Gozdowice”. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2023-04-20 12:04:36 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 13:32:14 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 r. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 13:37:19 Ustanowienie uchwały uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023-2032. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 13:38:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji "Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r." XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 13:43:35 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XII/116/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 13:56:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 13:59:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia górnych stawek opłat opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mieszkowice. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 14:09:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2023-04-20 14:11:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Mieszkowice. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 14:19:21 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 14:22:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mieszkowice. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 14:28:08 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 13:41:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 13:30:05 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 r. XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-04-20 13:36:43 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023-2032 XL sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-05-29 15:10:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 rok. XLI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-05-29 15:20:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023-2032. XLI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 11:03:27 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 11:08:54 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 13:48:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 14:41:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2022 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 15:19:57 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2022 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 14:54:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2022 rok. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 15:29:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 15:40:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 15:42:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 15:45:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 15:49:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:05:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:13:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice w roku 2022. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:15:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:17:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach w ramach projektu „Ekostrażak”. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:21:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Starych Łysogórkach, Zielinie i Troszynie w ramach wsparcia udzielonego jednostkom OSP z budżetu państwa. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:26:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach w ramach grantu pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:28:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Goszkowie i Troszynie w ramach projektu „ Mały Strażak”. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:33:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieszkowicach, Goszkowie i Troszynie w ramach wsparcia udzielonego Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym OSP z budżetu państwa. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:36:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 16:39:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2023-06-15 16:43:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego nabywania nieruchomości gruntowych stanowiących drogi na własność Gminy Mieszkowice. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 11:05:21 Głosowanie nad porządkiem po zmianach. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 15:23:57 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-06-15 17:01:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność gminy Mieszkowice. XLII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 12:03:40 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 13:30:46 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu ich rozliczania. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 13:53:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pn. „Przebudowa DK 31 w zakresie budowy odcinka chodnika w ciągu ulicy Kościuszki w Mieszkowicach”. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 13:55:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 rok. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 13:56:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023 – 2032. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 13:59:20 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 14:01:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 14:03:54 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/304/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mieszkowice. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 14:05:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2023-09-14 14:07:31 Ustanowienie uchwały rady wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 14:12:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwolywania członków zespołu interdyscyplinarnego. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-09-14 14:14:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność gminy Mieszkowice. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 12:07:02 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 12:11:00 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 13:49:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 rok. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 13:53:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023 -2032. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 13:54:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zaopiniowania wniosku nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Mieszkowice. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 14:00:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 14:21:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 15:11:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 15:14:34 Ustanowienie uchwały rady w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 13:45:53 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 rok. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 13:52:43 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023 -2032. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 12:09:44 Głosowanie nad porządkiem z wprowadzoną zmianą. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 14:50:35 Głosowanie nad wnioskiem w sprawie ustalenia kwoty na poziomie 80 zł do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 15:09:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 15:06:19 Powtórne głosowanie nad Ustanowieniem uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-10-26 15:07:55 Powtórne głosowanie nad wnioskiem w sprawie ustalenia kwoty na poziomie 80 zł do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2023-12-20 12:04:09 Przyjęcie zmian do porządku obrad XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 12:05:24 Głosowanie nad porządkiem obrad z wprowadzoną zmianą XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 12:06:12 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 12:56:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 r. XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 12:58:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023 -2032 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:17:21 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:19:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:24:35 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2024 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:36:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2024 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:08:16 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2024 rok XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:10:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:00:08 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:14:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:15:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:16:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Mieszkowice XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:22:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:23:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-01-18 12:04:30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 12:43:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 rok. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 12:44:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024 – 2035. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 12:45:46 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2024 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2023 roku. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 12:46:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2024 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za 2023 r. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 13:00:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2024 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za 2023 r. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 13:01:01 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 13:02:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 13:03:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mieszkowice. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 13:04:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieszkowice. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 13:11:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 12:42:04 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2024 r. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-01-18 12:51:35 Autopoprawka do projektu uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2024 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za 2023 r. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2024-03-21 12:04:58 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 12:12:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 13:50:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 rok. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 13:52:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024 – 2035. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 13:55:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Mieszkowice na lata 2024-2027”. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 13:59:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Mieszkowice. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 14:01:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2024”. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 14:03:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/217/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 14:05:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 14:19:15 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 14:22:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 14:29:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Mieszkowice na lata 2024-2027. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 14:32:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 14:24:19 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia na zadanie pn" Budowa drogi dla pieszych w ciągu DW 126 w m. Mieszkowice ul. Warszawska" XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-03-21 12:08:29 Głosowanie nad porządkiem wraz z wprowadzoną zmianą. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za