Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mieszkowice

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr Uchwała Nr II/4/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

UCHWAŁA NR II/4/2018

RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

 

z dnia 29 listopada 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w Mieszkowicach

 

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; z 2018 r., poz. 130) oraz § 46 ust. 1 Statutu Gminy Mieszkowice Rada Miejska w Mieszkowicach / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1744, z 2015 r. poz. 2716, z 2016 r. poz. 2988, z 2017 r. poz. 3136 z 2018 r. poz. 5179/ Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się stałą komisję Rady Miejskiej w Mieszkowicach pod nazwą „ Komisja Rewizyjna”

§2. Do zakresu właściwości rzeczowej Komisji należy:

1/ kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,

2/ opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy o absolutorium,

3/ wykonywanie innych zadań zleconych przez radę.

§ 3. Ustala się następujący skład osobowy komisji:

1/ Henryk Domaradzki

2/ Konstanty Michałowski

3/ Maria Skowrońska

4/ Mateusz Srokowski

5/ Maria Spirzak

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/ 4/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

Zbigniew Kmiecik

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz zgodnie z § 53 pkt 1 Statutu Gminy Mieszkowice Komisja Rewizyjna jest komisją stałą w związku z powyższym zachodzi potrzeba jej powołania w nowej kadencji ustalając jej skład oraz zakres działania.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Domaradzki 0przewodniczący
Konstanty Michałowski członek
Maria Skowrońska członek
Maria Spirzak członek
Mateusz Srokowski członek