Przejdź do treści

Konstanty Michałowski

Zdjęcie: Konstanty Michałowski
Zdjęcie: Konstanty Michałowski

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
15, zdobyte głosy: 101
Przynależność
KKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS
Kontakt k.michalowski@mieszkowice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-16
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-16 12:07:07 Przyjęcie zmian do porządku obrad. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymujący się
2024-05-16 12:10:58 Głosowanie nad porządkiem wraz z wprowadzoną zmianą. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:33:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:40:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:43:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:58:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:59:34 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Skarg Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:02:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:06:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:16:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:17:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:34:48 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 r. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:23:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok” II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:23:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:27:22 Ustanowienie uchwały rady zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Mieszkowice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DIROW – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:30:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłosowie w ramach dofinansowania projektu „Remiza 2024”. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:33:14 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność gminy Mieszkowice. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:26:19 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach w ramach dofinansowania wsparcia dla jednostek OSP z budżetu państwa. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:34:17 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 rok. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:18:24 Przyjęcie zmian do porządku obrad - zdjęcie z porządku obrad uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:19:18 Głosowanie nad porządkiem wraz z wprowadzoną zmianą. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 12:11:18 Przyjęcie zmian do porządku obrad. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 12:12:25 Przyjęcie porządku po wprowadzonych zmianach. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 12:13:28 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 12:52:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:20:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2023 r. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:29:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2023 r.: III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:28:21 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2023 r. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:30:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 rok. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:31:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024 -2035. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:33:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice na lata 2023-2026 w roku 2023. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:34:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni w Czelinie. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:34:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach: III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:55:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2024-06-26 13:58:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2024-06-26 13:56:48 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2024-06-26 14:03:48 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:12:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:05:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Starych Łysogórkach, Goszkowie i Kłosowie w ramach dofinansowania wsparcia dla jednostek OSP z budżetu państwa. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:06:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie w ramach dofinansowania projektu „Bezpieczny Strażak”. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:07:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:08:41 Ustanowienie uchwały rady w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:17:19 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za