Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mieszkowice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Patryk Cywiński

Patryk Cywiński

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 106

Status: powołany - 22.11.2018

Radny pełni dyżur w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach (sala nr 19) w godz. 16.00 - 17.00 w dniach:

13.09.2023 r.

08.11.2023 r.

tel 504 479 199

w przygotowaniu

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej stała Uchwała Nr II/9/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2019 r. na budowę dróg i chodników interpelacja 2018-12-21 2019-01-03
40 Przycinka drzew. interpelacja 2022-04-28 2022-10-10
51 Stan techniczny hydrantów. interpelacja 2022-09-14 2023-01-10
78 Naprawa przepusty drogowego. interpelacja 2023-04-06 2023-06-26
79 Naprawa nawierzchni drogi Wierzchlas - Goszkówek interpelacja 2023-04-03 2023-04-18

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach: a/ przedstawienie projektu uchwały II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-11-29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 13:36:37 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 14:56:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:01:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:18:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:23:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:25:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2018-12-21 15:28:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłki w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2018-12-21 15:42:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2018-12-21 15:50:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2018-12-21 15:52:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice III Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:10:11 Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:30:58 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:34:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2019 - 2026. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:36:47 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2019 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2018 roku. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:39:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:41:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:43:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:45:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:48:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Mieszkowice. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:08:32 Przyjęcie zmian do porządku obrad. IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-01-24 13:55:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości IV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 13:39:50 Przyjęcie zmian do porządku obrad. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 13:06:33 Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 14:30:52 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-03-14 14:35:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2019 r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:09:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:13:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:17:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieszkowice”. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:21:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:23:52 Ustanownienie uchwały rady w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:26:22 Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:32:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:34:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mieszkowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:38:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:45:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Mieszkowice. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-03-14 15:53:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-03-14 14:33:02 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019r. V Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:03:35 Przyjęcie zmian do porządku obrad. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:05:43 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:46:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:47:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:49:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mieszkowice na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródłaogrzewania na terenie Gminy Mieszkowice. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:52:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:54:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:55:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok". VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:57:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:02:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 13:45:40 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-04-18 14:44:30 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2019-2022" VI Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 13:12:12 Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:10:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:19:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:23:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 15:59:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2019-09-12 16:03:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:12:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:14:27 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:15:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:18:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Mieszkowice. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:19:58 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu samorzadowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-09-12 16:21:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:05:07 Przyjęcie zmian do porządku obrad. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:08:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 13:23:23 Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:43:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:45:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:46:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:49:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-11-07 15:50:32 Ustanowienie uchwały rady o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-11-07 16:01:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-11-07 15:41:58 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 12:19:29 Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:10:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:42:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:58:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:00:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2019/2020. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:03:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej – świetlicy środowiskowej w Mieszkowicach. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:04:45 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:07:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:10:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:12:30 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:15:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:11:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:17:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:23:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nabycia przez Gminę Mieszkowice praw własności do nieruchomości. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 14:59:41 Wniosek Nr 1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:12:33 Wniosek Nr 2 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:21:47 Wniosek Nr 3 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 15:31:06 Wniosek Nr 4 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:41:12 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:07:00 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 13:09:50 Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 15:56:04 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2019-12-19 16:06:19 Wniosek komisji rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2020 r. X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2019-12-19 12:15:17 Wniosek o usunięcie punktu 7 z obrad sesji X Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2020-03-12 13:05:07 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:14:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2020 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:17:18 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:19:34 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieszkowice na lata 2020 -2022. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:22:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:52:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:54:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:57:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2020-03-12 13:22:01 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:59:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2020-03-12 15:00:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 15:01:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:12:29 Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 15:17:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia pomocy fnansowej dla Gminy Moryń w 2020 r. z przeznaczeniem na budowę stacji meteorologicznej. XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-03-12 14:38:50 Wniosek formalny o zdjęcie z porzadku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 13:16:54 Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:07:14 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:09:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:50:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2020/2021. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:06:17 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:08:50 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030. XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-09-24 15:46:43 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie XIV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:08:24 Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:19:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:21:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:23:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:25:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-10-29 13:16:17 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-11-24 10:20:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:02:35 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:05:43 Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:06:36 Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:29:49 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:32:17 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 14:35:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2021. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:00:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021- 2030. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:03:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2021 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:05:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Mieszkowice. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:08:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2021 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:11:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:12:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2021-2024. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:16:27 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mieszkowice. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 14:34:39 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2021 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 15:27:57 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 14:59:31 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2030. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2020-12-28 13:04:42 Głosowanie nad porządkiem sesji wraz z wprowadzoną zmianą. XVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:05:46 Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:40:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:42:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021- 2030. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:45:12 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:48:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:49:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieszkowice na lata 2021 – 2025”. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:51:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Mieszkowice za rok 2021. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 13:58:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Mieszkowice. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2021-03-25 14:10:30 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 14:12:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 14:15:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia leczenia COVID-19 w Polsce przez polskie władze. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-03-25 14:19:08 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XIX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 13:07:55 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 14:58:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:04:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2021/2022. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:05:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:07:22 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:08:49 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:03:50 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 14:50:02 Wniosek do uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-09-23 15:00:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2030 XXIV sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:03:08 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:07:49 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:43:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:45:32 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:46:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2021-2030. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:00:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2030. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:25:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2022. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:43:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2022 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:44:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2021-2027. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:45:22 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:46:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:54:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:56:45 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:57:53 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:59:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 14:03:08 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na rok 2022 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 14:03:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:25:10 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:58:52 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2030. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 13:52:11 Wniosek do uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2021-12-22 12:05:56 Głosowanie nad porządkiem ze zmianą XXVI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:07:35 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:40:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:49:03 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2022 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:56:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej na 2022 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:59:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2022 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:04:29 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji o stwierdzeniu nieważności uchwał. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:08:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nikoli Tesli. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:13:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 13:14:51 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:58:24 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu do uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa na 2022 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2021 roku. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-01-20 12:38:23 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-05 12:05:38 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 12:06:08 Głosowanie nad porządkiem ze zmianą. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 12:34:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 r. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 12:51:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 - 2030. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:34:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań o ustalenie prawa do dodatku osłonowego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. przeciw
2022-04-05 13:38:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:28:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieszkowice, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-05 13:24:14 Głosowanie nad wnioskiem radnego w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do realizacji powyższych zadań do kwoty 250 tyś. zł paragraf 1 pkt. 4. Wniosek dotyczy projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieszkowice, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXIX nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-04-28 12:12:39 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 13:56:08 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 13:57:15 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2022-04-28 14:00:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/238/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 05.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Mieszkowic do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieszkowice, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mieszkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2022-04-28 14:04:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice w roku 2022”. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:07:06 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok”. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:15:56 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia Skargi na Burmistrza Mieszkowic. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:17:48 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-04-28 14:21:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. XXX sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2022-09-14 12:06:36 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 12:07:56 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:50:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:58:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:59:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:02:01 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:04:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:06:53 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych wraz z opiniami związków zawodowych. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:08:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:22:36 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2022/2023. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:25:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:27:40 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:30:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-09-14 14:40:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice, na okres 10 lat. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 14:43:16 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia strażackiego w ramach projektu „ Mały Strażak” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielinie. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-14 13:55:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022 -2033. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:19:33 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2022 rok XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:27:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2033 XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:34:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-09-27 10:33:14 Przyjęcie autopoprawki do uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-11-22 12:08:25 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:49:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. wstrzymał się
2022-11-22 12:52:39 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:55:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 13:05:03 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-11-22 12:48:11 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Oświaty do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice. XXXVI sesja rady Miejskiej w Mieszkowicach. za
2022-12-21 14:06:11 Przyjęcie zmian do porządku obrad. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:08:46 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:07:41 Głosowanie nad porządkiem z wprowadzoną zmianą. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:36:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:40:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2022-2033. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:48:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023-2032 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:20:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2023. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymał się
2022-12-21 15:37:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2023 rok. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:39:11 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieszkowice na lata 2023 – 2025. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:41:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:45:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice na lata 2023-2026. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:47:28 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mieszkowice. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:49:43 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/229/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:51:42 Ustanowienie uchwały rady w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:54:09 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:59:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zakresu pomocy udzielonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mieszkowice w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2022-12-21 16:03:59 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 15:18:36 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2023. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2022-12-21 14:46:18 Autopoprawka do uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023-2032. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 12:04:09 Przyjęcie zmian do porządku obrad XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 12:05:24 Głosowanie nad porządkiem obrad z wprowadzoną zmianą XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 12:06:12 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 12:56:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2023 r. XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 12:58:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2023 -2032 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:17:21 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:19:59 Ustanowienie uchwały rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024-2035 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:24:35 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2024 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:36:44 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2024 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:08:16 Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2024 rok XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:10:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 13:00:08 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeciw
2023-12-20 14:14:20 Ustanowienie uchwały rady w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:15:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:16:52 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Mieszkowice XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:22:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2023-12-20 14:23:24 Ustanowienie uchwały rady w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat XLV Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za