Przejdź do treści

Maria Spirzak

Zdjęcie: Maria Spirzak
Zdjęcie: Maria Spirzak

Radna

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
3, zdobyte głosy: 69
Przynależność
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD
Kontakt m.spirzak@mieszkowice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-16
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Przeprowadzenie analizy ruchu. zapytanie 2024-06-27 2024-07-05
2 Budowa chodnika przy ul. Ks. J. Poniatowskiego w Mieszkowicach. interpelacja 2024-06-27 2024-07-05

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-16 12:07:01 Przyjęcie zmian do porządku obrad. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:11:02 Głosowanie nad porządkiem wraz z wprowadzoną zmianą. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:34:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:40:34 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:43:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:58:25 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 12:59:38 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Skarg Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:02:46 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:07:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:16:31 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:17:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:34:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 r. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:23:14 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok” II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:24:04 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:27:23 Ustanowienie uchwały rady zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Mieszkowice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DIROW – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:30:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłosowie w ramach dofinansowania projektu „Remiza 2024”. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:33:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność gminy Mieszkowice. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:26:35 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach w ramach dofinansowania wsparcia dla jednostek OSP z budżetu państwa. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 13:34:23 Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 rok. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-05-16 14:18:33 Przyjęcie zmian do porządku obrad - zdjęcie z porządku obrad uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymujący się
2024-05-16 14:19:22 Głosowanie nad porządkiem wraz z wprowadzoną zmianą. II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 12:11:21 Przyjęcie zmian do porządku obrad. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 12:12:28 Przyjęcie porządku po wprowadzonych zmianach. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 12:13:29 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 12:53:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:21:23 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2023 r. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:29:05 Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2023 r.: III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:28:25 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach dotyczący udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2023 r. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:30:55 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 rok. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:32:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2024 -2035. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:33:13 Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice na lata 2023-2026 w roku 2023. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:34:07 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni w Czelinie. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:35:02 Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach: III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:55:10 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymujący się
2024-06-26 13:58:18 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 13:57:00 Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymujący się
2024-06-26 14:03:37 Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia petycji. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:12:54 Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:05:21 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Starych Łysogórkach, Goszkowie i Kłosowie w ramach dofinansowania wsparcia dla jednostek OSP z budżetu państwa. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:06:16 Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie w ramach dofinansowania projektu „Bezpieczny Strażak”. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:07:50 Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:08:53 Ustanowienie uchwały rady w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach za
2024-06-26 14:17:26 Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic. III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach wstrzymujący się